0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBABūtiski nosacījumi un izmaiņas muitas procedūras – eksports – piemērošanas kārtībā muitas kontroles punktos

Būtiski nosacījumi un izmaiņas muitas procedūras – eksports – piemērošanas kārtībā muitas kontroles punktos

VID informācija

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvaldes muitas kontroles punkts (turpmāk – MKP) ir kompetents eksporta procedūras piemērošanai1, ja izpildās vien no nosacījumiem: 1. eksportētājs ir reģistrēts Latvijas Republikā; 2. preces ir iepakotas vai iekrautas izvešanai no Savienības muitas teritorijas Latvijas Republikas teritorijā. Piesakot eksporta procedūru, deklarētājam elektroniski ir jāpievieno eksporta deklarācijai visi norādītie dokumenti, kuri apliecina, ka preces ir sagatavotas un iekrautas eksportam Latvijas Republikas teritorijā esošā vietā (turpmāk 2. punktā – eksporta sagatavošanas vieta):   2.1. starptautiskais pārvadājuma dokuments (CMR, SMGS), kurā kā preču iekraušanas vieta ir norādīta eksporta sagatavošanas vieta (precīzi…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Foto: I. Kubliņš

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvaldes muitas kontroles punkts (turpmāk – MKP) ir kompetents eksporta procedūras piemērošanai1, ja izpildās vien no nosacījumiem:

 • 1. eksportētājs ir reģistrēts Latvijas Republikā;
 • 2. preces ir iepakotas vai iekrautas izvešanai no Savienības muitas teritorijas Latvijas Republikas teritorijā.

Piesakot eksporta procedūru, deklarētājam elektroniski ir jāpievieno eksporta deklarācijai visi norādītie dokumenti, kuri apliecina, ka preces ir sagatavotas un iekrautas eksportam Latvijas Republikas teritorijā esošā vietā (turpmāk 2. punktā – eksporta sagatavošanas vieta):

 •   2.1. starptautiskais pārvadājuma dokuments (CMR, SMGS), kurā kā preču iekraušanas vieta ir norādīta eksporta sagatavošanas vieta (precīzi norādīta adrese);
 •   2.2. starp eksportētāju un personu, kura sniedz eksportētajam pakalpojumus eksporta sagatavošanas vietā, noslēgtais glabājuma līgums2  un/vai līgums par kravas apstrādes pakalpojumiem3;
 •   2.3. dokumenti (piemēram, bankas maksājumu uzdevums, proforma rēķins, rēķins u.c.), kuri apliecina uzglabāšanas un kravas apstrādes pakalpojumu samaksu vai, ka samaksa tiks veikta;
 •   2.4. personas, kura sniedz eksportētajam pakalpojumus eksporta sagatavošanas vietā, akti par preču pieņemšanu uzglabāšanai un iekšzemes (ES) pārvadājuma dokumenti preču ievešanai eksporta sagatavošanas vietā – CMR vai cits transporta dokuments;
 •     2.5. personas, kura sniedz eksportētajam pakalpojumus eksporta sagatavošanas vietā, akti par preču izsniegšanu pārvadājumam (iekraušanas akts).

Ja 2.2. apakšpunktā minētie līgumi nav noslēgti rakstveidā (piemēram, noslēdzot mutisku vienošanos), deklarētājs ir tiesīgs pievienot (deklarācijai) eksportētāja sagatavotu un personas, kura sniedz eksportētajam pakalpojumus eksporta sagatavošanas vietā, apstiprinātu informatīvu vēstuli par noslēgto līgumu. Minētajā vēstulē norāda:

 • līguma priekšmetu: sniegtie pakalpojumi, pakalpojumu sniegšanas vieta un laiks, samaksas par sniegtajiem pakalpojumiem kārtība;
 • līguma spēkā esamības termiņu

Ja atbilstoši personas, kura sniedz eksportētajam pakalpojumus eksporta sagatavošanas vietā, iekšējiem normatīvajiem aktiem vai 2.2. apakšpunktam noslēgto līgumu nav paredzēts sagatavot 2.4. vai 2.5. apakšpunktā norādīto aktu, deklarētājs ir tiesīgs pievienot (deklarācijai) personas, kura sniedz eksportētajam pakalpojumus eksporta sagatavošanas vietā, sagatavotu informatīvu vēstuli, kurā norāda šādu informāciju:

 • saņemtās (izkrautās) un izsniegtās (iekrautās) preces;
 • preču saņemšanas, uzglabāšanas vai kravas apstrādes pakalpojumu vieta un laiks;
 • sniegtie kravas apstrādes pakalpojumu (ja ir sniegti);
 • transportlīdzekļu reģistrācijas numuri, saņemot un izvedot preces.

3. tas ir noteikts normatīvajos aktos4 vai muitas atļaujā (MKP ir kompetents administratīvu iemeslu dēļ):

 • 3.1. preču izvešanai ar stacionārajām transporta iekārtam5 (elektrība, dabasgāze);
 • 3.2. centralizētā muitošana, ieraksts deklarētāja reģistros;

4. MKP ir muitas iestāde robežšķērsošanas vietā – ja preču vērtība nepārsniedz EUR 3 000 vienam sūtījumam un vienam deklarētājam un uz tām neattiecas aizliegumi vai ierobežojumi;

5. deklarētājs ir Latvijas Republikā reģistrēta persona, ar kuru eksportētājs ir noslēdzis vienošanos par noteiktās eksporta līguma daļas izpildi (eksportētāja apakšuzņēmējs), piemēram, preču komplektēšana, savienošana. Piesakot eksporta procedūru, deklarētājam elektroniski ir jāpievieno eksporta deklarācijai starp līdzējiem noslēgtais uzņēmuma līgums6 un akts par izpildītiem darbiem.

Par apakšuzņēmēju netiek uzskatīta persona, kura saskaņā ar noslēgto pilnvarojuma līgumu7 (līguma priekšmets citas personas pārstāvēšana, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei) vai pilnvaru, pārstāv vai sniedz eksportējam pārstāvja pakalpojumus valsts iestādēs, t.sk. muitas formalitāšu kārtošanā (piemēram, deklarācijas sagatavošana un iesniegšana).

Ja uzņēmuma līgums nav noslēgts rakstveidā (piemēram, noslēdzot mutisku vienošanos), deklarētājs ir tiesīgs pievienot eksportētāja sagatavotu un eksportētāja apakšuzņēmēja apstiprinātu informatīvu vēstuli par noslēgto līgumu. Minētajā vēstulē norāda:

 • līguma priekšmetu: sniegtie pakalpojumi, pakalpojumu sniegšanas vieta un laiks, samaksas par sniegtajiem pakalpojumiem kārtība;
 • līguma spēkā esības termiņš.

6. Latvijas Republikā reģistrēts eksportētājs (pamatotos gadījumos, piemēram lielgabarīta krava, dzīvie dzīvnieki) ir saskaņojis (iesniegums Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā) ar preču atrašanās vietas MKP preču uzrādīšanu un eksporta deklarācijas iesniegšanu – eksportētāja pamatdarbības vietai ir noteikts cits kompetentais MKP.

VID atgādina, ka eksportētājam, deklarētājam, kā arī pārstāvim pirms preču izvešanas no Savienības muitas teritorijas rūpīgi jāizvērtē gan sadarbības partneri, gan jānoskaidro, vai attiecībā uz konkrēto preču apriti nav noteikti kādi ierobežojumi vai aizliegumi (t.sk. pret Krieviju vai Baltkrieviju noteikto sankciju ietvaros).

VID Integrētā tarifa vadības sistēmas (ITVS) mājas lapā (https://itvs.vid.gov.lv/) ir iegūstama informācija par ES un nacionālajā līmenī noteiktajiem ārējās tirdzniecības pasākumiem, t.sk. sankcijām.

Ja muitas iestāde, pārbaudot eksporta deklarāciju, konstatē, ka eksporta deklarācijai elektroniski nav pievienoti 2., 5. vai 6. punktā norādītie dokumenti (ja MKP jāuzskata par kompetento iestādi atbilstoši 2., 5. vai 6. punktam), muitas iestādes amatpersona EMDAS8 paziņo deklarētājam par nepieciešamību 3 stundu laikā šos dokumentus pievienot eksporta deklarācijai.

Muitas iestāde konstatējot, ka neizpildās 1.-6. punktā norādītie nosacījumi (MKP nav kompetents eksporta piemērošanai) vai eksporta deklarācijai 3 stundu laikā elektroniski nav pievienoti pieprasītie dokumenti, noraida EMDAS eksporta deklarāciju.

 • 1 Komisijas 2015.gada 24.novembra Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 221. panta 2. punkts.
 • 2 Civillikuma 1968. pants un Komerclikuma 447. pants.
 • 3 izkraušana, pārbaude, iepakošana, preču sagatavošana importam trešajā valstī (akcīzes uzlīmju piestiprināšana u.c.),  iekraušana – atbilstoši līguma nosacījumiem.
 • 4 Ārējie un VID iekšējie normatīvie akti.
 • 5 tehniski līdzekļi, kurus izmanto, lai nepārtraukti nogādātu tādas preces kā elektroenerģija, gāze un nafta (Īstenošanas regulas 1. panta 2. punkta 12) apakšpunkts).
 • 6 Civillikuma 2212. pants.
 • 7 Civillikuma 2289. pants.
 • 8 Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma