0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBAKā grāmatvedībā jāuzrāda algu subsīdijas (par periodu no 01.10.2021 līdz 31.01.2022)?

Kā grāmatvedībā jāuzrāda algu subsīdijas (par periodu no 01.10.2021 līdz 31.01.2022)?

Valsts ieņēmumu dienests

Kritērijus un kārtību atbalsta sniegšanai nodokļu maksātājiem – darba devējiem – to darbinieku atlīdzības kompensēšanai nosaka Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumi Nr. 675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos”.

Par atbalstu algu subsīdijai uzskata atbalstu darbinieku atlīdzības kompensēšanai, ko izmaksā darbinieku, pašnodarbināto personu un patentmaksātāju atlīdzības vai ienākumu kompensēšanai, ko izmaksā darbiniekiem, pašnodarbinātām personām vai patenmaksātājiem par laikposmu no 2021.gada 1.oktobra līdz 2022.gada 31.janvārim, bet ne ilgāk par termiņu, kurā ir spēkā tiesību aktos noteiktie saimnieciskās darbības ierobežojumi, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, informē Valsts ieņēmumu dienests.

Atbalstu algu subsīdijai par laikposmu no 2021.gada 1.oktobra līdz 2022.gada 31.janvārim piešķir darba devēja darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem, kuriem iesnieguma iesniegšanas brīdī ir sadarbspējīgs sertifikāts, kas apliecina vakcināciju pret Covid-19 infekciju vai šīs infekcijas pārslimošanas faktu (turpmāk  – vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts), vai, piesakoties uz atbalstu par 2021.oktobra mēnesi, ir uzsākta vakcinācija (saņemta vismaz viena vakcīna pret Covid-19 infekciju) un, piesakoties uz atbalstu par  2021. gada novembri, decembri vai 2022. gada janvāri, ir pabeiguši vakcināciju. Izņēmums neveiktai vakcinācijai ir klīniskās universitātes slimnīcas speciālista atzinums vai klīniskās universitātes slimnīcas ārstu konsīlija slēdziens par nepieciešamību atlikt vakcināciju.

Atbalstu algu subsīdijai, ņemot vērā VID rīcībā esošo informāciju (darba devēja VID deklarētos datus), nosaka šādā apmērā:

 • darbiniekam – 50 % apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par laikposmu no 2021.gada 1.jūlija līdz 30.septembrim par atbalsta periodu no 2021.gada 1.oktobra līdz 2022.gada 31.janvārim, bet ne vairāk kā 700 eiro kalendāra mēnesī;
 • ja darbiniekam atbalsta periodā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 31. janvārim norādīta mazāka deklarētā bruto darba samaksa nekā deklarētā vidējā bruto darba samaksapar laikposmu no 2021. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim, atbalstu algu subsīdijai nosaka 50 % apmērā no aprēķinātās bruto darba samaksas atbalsta mēnesī, bet ne vairāk kā 700 eiro kalendāra mēnesī;
 • par atbalsta mēnesi darbiniekam, kurš atbalsta periodā no 2021.gada 1.oktobra līdz 2022.gada 31.janvārim atgriežas darbā no bērna kopšanas atvaļinājuma, – 50 % apmērā no piešķirtā vecāku pabalsta vidējā apmēra par 2021.gada jūliju, augustu un septembri, bet ne vairāk kā 700 eiro par kalendāra mēnesi.

Darba devējs iesniegumā apliecina, ka ārkārtējās situācijas izsludināšanas dēļ ir pārtraukta saimnieciskā darbība vai samazināts saimnieciskās darbības apjoms un, nesaņemot šajos noteikumos paredzēto kompensāciju, ar darbinieku, kura atlīdzības kompensēšanai tiek pieprasīts atbalsts, tiktu pārtrauktas darba attiecības.

Aprēķinot saimnieciskās darbības ieņēmumu kritumu, neņem vērā iepriekš saņemto atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai.

Darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam starpību starp saņemtā atbalsta apmēru un darba samaksas apmēru un no aprēķinātās bruto darba samaksas veikt valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) maksājumus (darba devēja daļu), aprēķināt un iemaksāt budžetā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (darba ņēmēja daļu) un iedzīvotāju ienākuma nodokli, ņemot vērā, ka atbalsts algu subsīdija ir darbiniekam izmaksātās neto darba samaksas daļa.

Darba devējs bruto darba algu izmanto kā bāzi darbaspēka nodokļu aprēķināšanai, bet neatkarīgi no Covid-19 situācijas darba devējam ir saistošas Darba likuma normas un darba līguma nosacījumi. Darba devējam ir jānodrošina Darba likuma normu piemērošana:

 • gan attiecībā uz nolīgto darba samaksas apmēru un minimālo apmēru (t. i.,darba alga (par darba līgumā noteiktu pilnu slodzi) nedrīkst būt mazāka par valsts noteikto minimumu neatkarīgi no tā, vai darbinieks ārkārtējās situācijas dēļ strādā 2 dienas nedēļā vai 5 dienas nedēļā);
 • gan attiecībā uz pienākumu izmaksāt darba samaksu nolīgtajā apmērā.

Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 15. panta 2.2 daļa attiecībā uz darba devēju neuzliek pienākumu rēķināt nodokļus no vidējās darba algas kādā iepriekšējās darbības periodā, bet bruto darba algas noteikšana ir tāda pati kā citos nodarbinātības mēnešos (ievērojot Darba likumu un darba līguma noteikumus). Galvenā atšķirība šajā gadījumā ir tā, ka neto algas daļu nodrošinās VID, izmaksājot algu subsīdiju, kas ļauj darba devējam par subsīdijas apmēru samazināt faktisko naudas plūsmu un saglabāt darbavietu, neradot kaitējumu darbinieka sociālajam nodrošinājumam (VSAOI apmēram).

! Ja darbinieks nepiekrīt mainīt algas saņemšanas dienu, tad, ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 15. panta 2.2 daļā noteikto, ka “atbalsts algu subsīdijai ir darbiniekam izmaksātās neto darba samaksas daļa”, darba devējs nodrošina darba algas aprēķināšanu un izmaksāšanu atbilstoši Darba likumam un darba līgumam (atbilstoši darba līgumā noteiktajam apmēram un noteiktajai dienai), bet tad, kad darbinieks saņem algu subsīdiju, darba devēja izmaksāto neto algas daļu (tādā apmērā kā algu subsīdija, bet ne lielākā par neto algu) pārgrāmato par aizdevumu darbiniekam.

Atbalstu algu par atbalsta mēnesi subsīdijai pašnodarbinātai personai vai patentmaksātājam, ņemot vērā VID rīcībā esošo informāciju (VID deklarētos datus) nosaka vienā no šādiem apmēriem:

 • pašnodarbinātai personai– 50 % apmērā no attiecīgās personas deklarētajiem mēneša vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības (izņemot autoru un izpildītāju saņemto autoratlīdzību un ienākumus, kas saņemti no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām) par laikposmu no 2021.gada 1.jūlija līdz 30.septembrim vai no to deklarēto mēnešu vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības pēc 2021.gada 1.jūlija, kuros pašnodarbinātais faktiski veicis saimniecisko darbību, bet ne vairāk kā 700 eiro par kalendāra mēnesi;
 • pašnodarbinātai personai, kas ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, – 50 % apmērā no vidējā mēneša apgrozījuma mikrouzņēmumā par 2021.gada trešo ceturksni, bet ne vairāk kā 700 eiro par kalendāra mēnesi;
 • patentmaksas maksātājam– 250 eiro apmērā, ja atbalsta periodā ir spēkā esošs patents un patents bijis spēkā vismaz trīs mēnešus pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas;
 • pašnodarbinātai personai, kura atbalsta periodā no 2021.gada 1.oktobra līdz 2022.gada janvārimatgriežas no bērna kopšanas atvaļinājuma, – 50 % apmērā no piešķirtā vecāku pabalsta vidējā apmēra par 2021.gada jūliju, augustu un septembri, bet ne vairāk kā 700 eiro par kalendāra mēnesi.

! Pašnodarbinātām personām (t.sk. pašnodarbinātām personām, kas ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji) gūtie algu subsīdijas ienākumi jāiekļauj saimnieciskās darbības ienākumos un jāpiemēro nodokļi vispārējā kārtībā.

Darba devējs, pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs nodrošina dokumentu glabāšanu 10 gadus no dienas, kad šo noteikumu ietvaros ir pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu.

Piemēri par algu subsīdijas uzrādīšanu grāmatvedībā

 1. piemērs

Uzņēmuma aprēķinātā bruto darba alga darbiniekam par 2021. gada oktobri ir 1320 eiro.

Aprēķinātas VSAOI 138,60 eiro (10,50 % no 1320 eiro).

Aprēķināts IIN 236,28 eiro (1320 – 138,60 = 1181,40 x 20 %).

Kopā ieturētas VSAOI un IIN 374,88 eiro.

Darba devējs aprēķinājis kopējo izmaksājamo darba algu 945,12 eiro (1320 – 138,60 – 236,28).

 

Darba devējs 2021. gada novembrī piesakās atbalstam algu subsīdijai par 2021. gada oktobri. VID aprēķinātā vidējā bruto darba samaksa par laikposmu no 2021. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim ir 1200 eiro.

VID piešķir darba devējam atbalstu algu subsīdijai par 2021. gada oktobri 600 eiro (50 % no 1200 eiro).

Darba devēja izmaksājamā darba alga darba ņēmējam par 2021. gada oktobri, ņemot vērā piešķirto subsīdiju, ir 345,12 eiro (945,12 – 600).

 

Grāmatvedībā šos darījumus uzrāda šādi:

 

1) aprēķinātā darba alga

D “Algas” (izmaksas peļņas vai zaudējumu aprēķinā)     1320

K “Pārējie kreditori”                                                           1320

 

2) aprēķinātie nodokļi

D “Pārējie kreditori”                                                         374,88

K “Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas

    obligātās iemaksas”                                                      374,88

 

3) G saņemtais atbalsts algu subsīdijai (samazina darba devēja saistības pret darbinieku, un darba devējam nerodas izmaksas par algas neto daļu, ko valsts samaksājusi darba ņēmējam) – jākoriģē sākotnēji uzskaitītās izmaksas peļņas vai zaudējumu aprēķinā un uzskaitītās kreditora saistības pret darba ņēmēju

D “Pārējie kreditori”                                                           600

K “Algas” (izmaksas peļņas vai zaudējumu aprēķinā)     600

 

4) darba ņēmējam izmaksātā darba alga

D “Pārējie kreditori”                                                         345,12

K “Nauda”                                                                         345,12

 

 

2.piemērs

 

Uzņēmuma aprēķinātā bruto darba alga darbiniekam par 2021. gada oktobri ir 600 eiro.

Aprēķinātas VSAOI 63,00 eiro (10,50 % no 63 eiro).

Aprēķināts IIN 107,40 eiro (600 – 63 = 537 x 20 %).

Kopā ieturētas VSAOI un IIN 170,40 eiro.

Darba devējs aprēķinājis kopējo izmaksājamo darba algu 429,60 eiro (600 – 170,40).

 

Darba devējs 2021. gada novembrī piesakās atbalstam algu subsīdijai par 2021. gada oktobri. VID aprēķinātā vidējā bruto darba samaksa par laikposmu no 2021. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim ir 900 eiro, t.i., lielāka nekā tā ir pieprasītajā atbalsta mēnesī.

VID piešķir darba devējam atbalstu algu subsīdijai par 2021. gada oktobri 300 eiro (50 % no aprēķinātās bruto darba samaksas oktobrī 600 eiro). 

Darba devēja izmaksājamā darba alga darba ņēmējam par 2021. gada oktobri, ņemot vērā piešķirto subsīdiju, ir 129,60 eiro (429,60 – 300).

 

Grāmatvedībā šos darījumus uzrāda šādi:

 

1) aprēķinātā darba alga

D “Algas” (izmaksas peļņas vai zaudējumu aprēķinā)     600

K “Pārējie kreditori”                                                           600

 

2) aprēķinātie nodokļi

D “Pārējie kreditori”                                                         170,40

K “Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas

    obligātās iemaksas”                                                     170,40

 

3) G saņemtais atbalsts algu subsīdijai (samazina darba devēja saistības pret darbinieku, un darba devējam nerodas izmaksas par algas neto daļu, ko valsts samaksājusi darba ņēmējam) – jākoriģē sākotnēji uzskaitītās izmaksas peļņas vai zaudējumu aprēķinā un uzskaitītās kreditora saistības pret darba ņēmēju

D “Pārējie kreditori”                                                           300

K “Algas” (izmaksas peļņas vai zaudējumu aprēķinā)     300

 

4) darba ņēmējam izmaksātā darba alga

D “Pārējie kreditori”                                                          129,60

K “Nauda”                                                                          129,60

 

 3.piemērs

Pašnodarbinātā persona, kas ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs, 2021. gada novembrī piesakās atbalstam algu subsīdijai par 2021. gada oktobri.

VID aprēķinātie mēneša vidējie ienākumi no saimnieciskās darbības ir 800 eiro.

VID piešķir pašnodarbinātai personai atbalstu algu subsīdijai par 2021. gada oktobri 400 eiro (50 % no 800 eiro) un 2021.gada decembrī ieskaita pašnodarbinātās personas kredītiestādes kontā.

Pašnodarbinātā persona saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālā šo saņemto summu norāda šādi:

 

Saimnieciskā darījuma apraksts Kredītiestāžu konti, euro

 

Ieņēmumi, euro

 

saņemts izsniegts ieņēmumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem Kopā (13. – 17.aile)
5 9 10 14 18
Saņemts atbalsts algu subsīdijai par 2021.gada oktobri 400 400 400

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus

Kritērijus un kārtību atbalsta sniegšanai nodokļu maksātājiem – darba devējiem – to darbinieku atlīdzības kompensēšanai nosaka Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumi Nr. 675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos”.

Par atbalstu algu subsīdijai uzskata atbalstu darbinieku atlīdzības kompensēšanai, ko izmaksā darbinieku, pašnodarbināto personu un patentmaksātāju atlīdzības vai ienākumu kompensēšanai, ko izmaksā darbiniekiem, pašnodarbinātām personām vai patenmaksātājiem par laikposmu no 2021.gada 1.oktobra līdz 2022.gada 31.janvārim, bet ne ilgāk par termiņu, kurā ir spēkā tiesību aktos noteiktie saimnieciskās darbības ierobežojumi, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, informē Valsts ieņēmumu dienests.

Atbalstu algu subsīdijai par laikposmu no 2021.gada 1.oktobra līdz 2022.gada 31.janvārim piešķir darba devēja darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem, kuriem iesnieguma iesniegšanas brīdī ir sadarbspējīgs sertifikāts, kas apliecina vakcināciju pret Covid-19 infekciju vai šīs infekcijas pārslimošanas faktu (turpmāk  – vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts), vai, piesakoties uz atbalstu par 2021.oktobra mēnesi, ir uzsākta vakcinācija (saņemta vismaz viena vakcīna pret Covid-19 infekciju) un, piesakoties uz atbalstu par  2021. gada novembri, decembri vai 2022. gada janvāri, ir pabeiguši vakcināciju. Izņēmums neveiktai vakcinācijai ir klīniskās universitātes slimnīcas speciālista atzinums vai klīniskās universitātes slimnīcas ārstu konsīlija slēdziens par nepieciešamību atlikt vakcināciju.

Atbalstu algu subsīdijai, ņemot vērā VID rīcībā esošo informāciju (darba devēja VID deklarētos datus), nosaka šādā apmērā:

 • darbiniekam – 50 % apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par laikposmu no 2021.gada 1.jūlija līdz 30.septembrim par atbalsta periodu no 2021.gada 1.oktobra līdz 2022.gada 31.janvārim, bet ne vairāk kā 700 eiro kalendāra mēnesī;
 • ja darbiniekam atbalsta periodā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 31. janvārim norādīta mazāka deklarētā bruto darba samaksa nekā deklarētā vidējā bruto darba samaksapar laikposmu no 2021. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim, atbalstu algu subsīdijai nosaka 50 % apmērā no aprēķinātās bruto darba samaksas atbalsta mēnesī, bet ne vairāk kā 700 eiro kalendāra mēnesī;
 • par atbalsta mēnesi darbiniekam, kurš atbalsta periodā no 2021.gada 1.oktobra līdz 2022.gada 31.janvārim atgriežas darbā no bērna kopšanas atvaļinājuma, – 50 % apmērā no piešķirtā vecāku pabalsta vidējā apmēra par 2021.gada jūliju, augustu un septembri, bet ne vairāk kā 700 eiro par kalendāra mēnesi.

Darba devējs iesniegumā apliecina, ka ārkārtējās situācijas izsludināšanas dēļ ir pārtraukta saimnieciskā darbība vai samazināts saimnieciskās darbības apjoms un, nesaņemot šajos noteikumos paredzēto kompensāciju, ar darbinieku, kura atlīdzības kompensēšanai tiek pieprasīts atbalsts, tiktu pārtrauktas darba attiecības.

Aprēķinot saimnieciskās darbības ieņēmumu kritumu, neņem vērā iepriekš saņemto atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai.

Darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam starpību starp saņemtā atbalsta apmēru un darba samaksas apmēru un no aprēķinātās bruto darba samaksas veikt valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) maksājumus (darba devēja daļu), aprēķināt un iemaksāt budžetā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (darba ņēmēja daļu) un iedzīvotāju ienākuma nodokli, ņemot vērā, ka atbalsts algu subsīdija ir darbiniekam izmaksātās neto darba samaksas daļa.

Darba devējs bruto darba algu izmanto kā bāzi darbaspēka nodokļu aprēķināšanai, bet neatkarīgi no Covid-19 situācijas darba devējam ir saistošas Darba likuma normas un darba līguma nosacījumi. Darba devējam ir jānodrošina Darba likuma normu piemērošana:

 • gan attiecībā uz nolīgto darba samaksas apmēru un minimālo apmēru (t. i.,darba alga (par darba līgumā noteiktu pilnu slodzi) nedrīkst būt mazāka par valsts noteikto minimumu neatkarīgi no tā, vai darbinieks ārkārtējās situācijas dēļ strādā 2 dienas nedēļā vai 5 dienas nedēļā);
 • gan attiecībā uz pienākumu izmaksāt darba samaksu nolīgtajā apmērā.

Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 15. panta 2.2 daļa attiecībā uz darba devēju neuzliek pienākumu rēķināt nodokļus no vidējās darba algas kādā iepriekšējās darbības periodā, bet bruto darba algas noteikšana ir tāda pati kā citos nodarbinātības mēnešos (ievērojot Darba likumu un darba līguma noteikumus). Galvenā atšķirība šajā gadījumā ir tā, ka neto algas daļu nodrošinās VID, izmaksājot algu subsīdiju, kas ļauj darba devējam par subsīdijas apmēru samazināt faktisko naudas plūsmu un saglabāt darbavietu, neradot kaitējumu darbinieka sociālajam nodrošinājumam (VSAOI apmēram).

! Ja darbinieks nepiekrīt mainīt algas saņemšanas dienu, tad, ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 15. panta 2.2 daļā noteikto, ka “atbalsts algu subsīdijai ir darbiniekam izmaksātās neto darba samaksas daļa”, darba devējs nodrošina darba algas aprēķināšanu un izmaksāšanu atbilstoši Darba likumam un darba līgumam (atbilstoši darba līgumā noteiktajam apmēram un noteiktajai dienai), bet tad, kad darbinieks saņem algu subsīdiju, darba devēja izmaksāto neto algas daļu (tādā apmērā kā algu subsīdija, bet ne lielākā par neto algu) pārgrāmato par aizdevumu darbiniekam.

Atbalstu algu par atbalsta mēnesi subsīdijai pašnodarbinātai personai vai patentmaksātājam, ņemot vērā VID rīcībā esošo informāciju (VID deklarētos datus) nosaka vienā no šādiem apmēriem:

 • pašnodarbinātai personai– 50 % apmērā no attiecīgās personas deklarētajiem mēneša vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības (izņemot autoru un izpildītāju saņemto autoratlīdzību un ienākumus, kas saņemti no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām) par laikposmu no 2021.gada 1.jūlija līdz 30.septembrim vai no to deklarēto mēnešu vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības pēc 2021.gada 1.jūlija, kuros pašnodarbinātais faktiski veicis saimniecisko darbību, bet ne vairāk kā 700 eiro par kalendāra mēnesi;
 • pašnodarbinātai personai, kas ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, – 50 % apmērā no vidējā mēneša apgrozījuma mikrouzņēmumā par 2021.gada trešo ceturksni, bet ne vairāk kā 700 eiro par kalendāra mēnesi;
 • patentmaksas maksātājam– 250 eiro apmērā, ja atbalsta periodā ir spēkā esošs patents un patents bijis spēkā vismaz trīs mēnešus pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas;
 • pašnodarbinātai personai, kura atbalsta periodā no 2021.gada 1.oktobra līdz 2022.gada janvārimatgriežas no bērna kopšanas atvaļinājuma, – 50 % apmērā no piešķirtā vecāku pabalsta vidējā apmēra par 2021.gada jūliju, augustu un septembri, bet ne vairāk kā 700 eiro par kalendāra mēnesi.

! Pašnodarbinātām personām (t.sk. pašnodarbinātām personām, kas ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji) gūtie algu subsīdijas ienākumi jāiekļauj saimnieciskās darbības ienākumos un jāpiemēro nodokļi vispārējā kārtībā.

Darba devējs, pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs nodrošina dokumentu glabāšanu 10 gadus no dienas, kad šo noteikumu ietvaros ir pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu.

Piemēri par algu subsīdijas uzrādīšanu grāmatvedībā

 1. piemērs

Uzņēmuma aprēķinātā bruto darba alga darbiniekam par 2021. gada oktobri ir 1320 eiro. Aprēķinātas VSAOI 138,60 eiro (10,50 % no 1320 eiro). Aprēķināts IIN 236,28 eiro (1320 – 138,60 = 1181,40 x 20 %). Kopā ieturētas VSAOI un IIN 374,88 eiro. Darba devējs aprēķinājis kopējo izmaksājamo darba algu 945,12 eiro (1320 – 138,60 – 236,28).   Darba devējs 2021. gada novembrī piesakās atbalstam algu subsīdijai par 2021. gada oktobri. VID aprēķinātā vidējā bruto darba samaksa par laikposmu no 2021. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim ir 1200 eiro. VID piešķir darba devējam atbalstu algu subsīdijai par 2021. gada oktobri 600 eiro (50 % no 1200 eiro). Darba devēja izmaksājamā darba alga darba ņēmējam par 2021. gada oktobri, ņemot vērā piešķirto subsīdiju, ir 345,12 eiro (945,12 – 600).   Grāmatvedībā šos darījumus uzrāda šādi:   1) aprēķinātā darba alga D “Algas” (izmaksas peļņas vai zaudējumu aprēķinā)     1320 K “Pārējie kreditori”                                                           1320   2) aprēķinātie nodokļi D “Pārējie kreditori”                                                         374,88 K “Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas     obligātās iemaksas”                                                      374,88   3) G saņemtais atbalsts algu subsīdijai (samazina darba devēja saistības pret darbinieku, un darba devējam nerodas izmaksas par algas neto daļu, ko valsts samaksājusi darba ņēmējam) – jākoriģē sākotnēji uzskaitītās izmaksas peļņas vai zaudējumu aprēķinā un uzskaitītās kreditora saistības pret darba ņēmēju D “Pārējie kreditori”                                                           600 K “Algas” (izmaksas peļņas vai zaudējumu aprēķinā)     600  
4) darba ņēmējam izmaksātā darba alga D “Pārējie kreditori”                                                         345,12 K “Nauda”                                                                         345,12  

 

2.piemērs

 

Uzņēmuma aprēķinātā bruto darba alga darbiniekam par 2021. gada oktobri ir 600 eiro. Aprēķinātas VSAOI 63,00 eiro (10,50 % no 63 eiro). Aprēķināts IIN 107,40 eiro (600 – 63 = 537 x 20 %). Kopā ieturētas VSAOI un IIN 170,40 eiro. Darba devējs aprēķinājis kopējo izmaksājamo darba algu 429,60 eiro (600 – 170,40).   Darba devējs 2021. gada novembrī piesakās atbalstam algu subsīdijai par 2021. gada oktobri. VID aprēķinātā vidējā bruto darba samaksa par laikposmu no 2021. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim ir 900 eiro, t.i., lielāka nekā tā ir pieprasītajā atbalsta mēnesī. VID piešķir darba devējam atbalstu algu subsīdijai par 2021. gada oktobri 300 eiro (50 % no aprēķinātās bruto darba samaksas oktobrī 600 eiro).  Darba devēja izmaksājamā darba alga darba ņēmējam par 2021. gada oktobri, ņemot vērā piešķirto subsīdiju, ir 129,60 eiro (429,60 – 300).   Grāmatvedībā šos darījumus uzrāda šādi:   1) aprēķinātā darba alga D “Algas” (izmaksas peļņas vai zaudējumu aprēķinā)     600 K “Pārējie kreditori”                                                           600   2) aprēķinātie nodokļi D “Pārējie kreditori”                                                         170,40 K “Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas     obligātās iemaksas”                                                     170,40   3) G saņemtais atbalsts algu subsīdijai (samazina darba devēja saistības pret darbinieku, un darba devējam nerodas izmaksas par algas neto daļu, ko valsts samaksājusi darba ņēmējam) – jākoriģē sākotnēji uzskaitītās izmaksas peļņas vai zaudējumu aprēķinā un uzskaitītās kreditora saistības pret darba ņēmēju D “Pārējie kreditori”                                                           300 K “Algas” (izmaksas peļņas vai zaudējumu aprēķinā)     300  
4) darba ņēmējam izmaksātā darba alga D “Pārējie kreditori”                                                          129,60 K “Nauda”                                                                          129,60

 

 3.piemērs

Pašnodarbinātā persona, kas ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs, 2021. gada novembrī piesakās atbalstam algu subsīdijai par 2021. gada oktobri.

VID aprēķinātie mēneša vidējie ienākumi no saimnieciskās darbības ir 800 eiro.

VID piešķir pašnodarbinātai personai atbalstu algu subsīdijai par 2021. gada oktobri 400 eiro (50 % no 800 eiro) un 2021.gada decembrī ieskaita pašnodarbinātās personas kredītiestādes kontā.

Pašnodarbinātā persona saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālā šo saņemto summu norāda šādi:

 

Saimnieciskā darījuma apraksts Kredītiestāžu konti, euro   Ieņēmumi, euro  
saņemts izsniegts ieņēmumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem Kopā (13. – 17.aile)
5 9 10 14 18
Saņemts atbalsts algu subsīdijai par 2021.gada oktobri 400 400 400

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: