0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

NODOKĻINodokļu piemērošana fizisko personu veiktajiem darījumiem ar kokmateriāliem

Nodokļu piemērošana fizisko personu veiktajiem darījumiem ar kokmateriāliem

Valsts ieņēmumu dienests

Foto: Unsplash

Valsts ieņēmumu dienests publicējis skaidrojumu fiziskajām personām, kuras veic darījumus ar kokmateriāliem, piemērojot likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un Pievienotās vērtības nodokļa likuma normas.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Fiziskas personas ienākums, par kuru ir jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis (turpmāk – IIN), ir:

  • ienākums no fiziskas personas īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas;
  • atbalsta summas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem meža īpašniekiem, kuriem meža apsaimniekošana nav saimnieciskās darbības veids;
  • ienākums, kas gūts, pārdodot zarus, kuri paredzēti šķeldošanai un iegūti ārpus meža zemes, attīrot īpašumā esošās lauksaimniecības zemes no krūmiem, vai mežā, izstrādājot cirsmu.

Ienākums no īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas nav saimnieciskās darbības ienākums, ja izdevumi, kas saistīti ar tā gūšanu, nav atzīti par saimnieciskās darbības izdevumiem.

Ienākums no fiziskas personas īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas, ja saimnieciskā darbība nav reģistrēta

No fiziskas personas ienākumiem, kurus izmaksā komersants vai cits ienākuma izmaksātājs, kuram likums „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” paredz pienākumu ieturēt nodokli izmaksas vietā par personas īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas darījumiem, IIN ietur un samaksā ienākuma izmaksātājs.

Fiziska persona kā pierādījumu, ka mežs ir tās īpašumā, ienākuma izmaksātājam iesniedz ciršanas apliecinājuma (ja tāds ir) kopiju, nepieciešamības gadījumā uzrādot arī tā oriģinālu, vai apliecinājumu, ka mežs ir personas īpašumā.

Ienākumam no fiziskas personas īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas piemēro 10% nodokļa likmi.

Ieturot IIN, ir piemērojamas šādas izdevumu normas:

  • 25% apmērā no izmaksājamās summas, ieturot IIN no augoša meža pārdošanas ienākuma;
  • 50% apmērā no izmaksājamās summas, ieturot IIN no kokmateriālu pārdošanas ienākuma.

Tādējādi ienākuma izmaksātājs, izmaksājot fiziskajai personai ienākumu, ja minētā persona ir apliecinājusi, ka mežs ir tās personīgais īpašums, šim ienākumam piemēro 10% nodokļa likmi un pirms nodokļa aprēķināšanas no izmaksājamās summas atskaita attiecīgo izdevumu normu.

Ja ienākuma izmaksātājs izmaksas vietā ir ieturējis IIN, tad fiziskajai personai gada ienākumu deklarācija par gūto ienākumu Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk – VID) nav jāiesniedz.

Ja kokmateriālus vai augošu mežu pārdod citai fiziskai personai, kas nav reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicēja, nodokli no gūtajiem ienākumiem 10 % apmērā rezumējoša kārtībā jāaprēķina un jāiemaksā budžetā ienākuma saņēmējam, iesniedzot VID, gada ienākumu deklarācijas D11 pielikumu un D veidlapu, kur norāda gūtos ienākumus, piemērojamo izdevumu normu 25 % vai 50 % apmērā.

Deklarāciju VID iesniedz ienākumu gūšanas gadam sekojošajā gadā – no 1.marta līdz 1.jūnijam vai no 1.aprīļa līdz 1.jūlijam.

2020.gada deklarāciju iesniedz no 2021. gada 1. marta līdz 1. jūlijam.

Ienākuma gūšana no fiziskas personas īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas, ja ir reģistrēta saimnieciskā darbība

Ja fiziska persona − ienākuma saņēmēja, ir reģistrējusi saimniecisko darbību un tās īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas darījumi tiek veikti saimnieciskās darbības ietvaros, atzīstot arī attiecīgus saimnieciskās darbības izdevumus, tad IIN no ienākuma par šiem darījumiem aprēķina un iemaksā budžetā rezumējošā kārtībā saimnieciskās darbības veicējs, ienākumam piemērojot progresīvo nodokļa likmi (ienākumam līdz 20 004 euro – 20%, ienākumam no 20 004 euro līdz 72 100 euro – 23%, ienākuma daļai, kas pārsniedz 72 100 euro – 31,4%).

Ja ienākuma izmaksātājs minētajā gadījumā ir ieturējis IIN, piemērojot 10% nodokļa likmi, tad tas nodokļa aprēķinā tiek ņemts vērā kā avansā samaksātais nodoklis.

Fiziskas personas, kurai mežs nav īpašumā, ienākums no kokmateriālu atsavināšanas

Ja fiziska persona nav apliecinājusi, ka mežs ir tās personīgais īpašums, un VID publiskojamo datu bāzes sadaļā ,,Saimnieciskās darbības veicēji, VID reģistrētās juridiskās personas un citas personas” nav informācijas par fiziskas personas reģistrēto saimniecisko darbību, tad ienākuma izmaksātājs, izmaksājot minētajai personai ienākumu no augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas, ietur IIN, un, neatkarīgi no ienākuma apmēra, piemēro 23% nodokļa likmi un pirms nodokļa piemērošanas atskaita attiecīgo izdevumu normu.

Savukārt, ja ienākuma izmaksātājs ir pārliecinājies VID publiskojamo datu bāzē par fiziskas personas reģistrēto saimniecisko darbību, bet fiziska persona nav apliecinājusi, ka mežs ir tās personīgais īpašums, ienākuma izmaksātājs IIN no augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas ienākuma neietur. IIN no šo darījumu ienākumiem aprēķina un iemaksā budžetā rezumējošā kārtībā saimnieciskās darbības veicējs, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju un ienākumam piemērojot progresīvo IIN likmi (ienākumam līdz 20 004 euro – 20%, ienākumam no 20 004 euro līdz 72 100 euro – 23%, ienākuma daļai, kas pārsniedz 72 100 euro – 31,4%).

Pievienotās vērtības nodoklis

Fiziskai personai, veicot kokmateriālu piegādes vai sniedzot ciršanas tiesību piešķiršanas pakalpojumus, var rasties pienākums reģistrēties VID pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) maksātāju reģistrā un/vai nomaksāt PVN valsts budžetā.

Pievienotās vērtības nodokļa likuma izpratnē jebkura sistemātiska, patstāvīga darbība par atlīdzību (tai skaitā jebkuru ražotāju, tirgotāju vai pakalpojumu sniedzēju darbība, lauksaimnieciska darbība) ir saimnieciskā darbība un tās ietvaros iekšzemē veiktā preču piegāde (kokmateriālu pārdošana) un pakalpojumu sniegšana (ciršanas tiesību piešķiršanas pakalpojums) par atlīdzību ir ar PVN apliekami darījumi.

Ja fiziska persona 12 mēnešu periodā sistemātiski par atlīdzību (vismaz divas reizes 12 mēnešu periodā, kas nav saistīts ar kalendāro gadu, bet var sakrist) veic kokmateriālu piegādes vai sniedz ciršanas tiesību piešķiršanas pakalpojumus, tad Pievienotās vērtības nodokļa likuma izpratnē šī fiziskā persona veic saimniecisko darbību.

Atsevišķos gadījumos arī vienu kokmateriālu piegādi var uzskatīt par darījumu, kas tiek veikts saimnieciskās darbības ietvaros, ja tiek veiktas sistemātiskās darbības (piemēram, meža izstrāde, kokmateriālu sagatavošana), lai nodrošinātu šo vienu kokmateriālu piegādi.

Fiziskai personai, kura veic saimnieciskās darbības ietvaros ar nodokli apliekamus darījumus, t.i., veic vismaz divas kokmateriālu piegādes vai sniedz ciršanas tiesību piešķiršanas pakalpojumus, ir jāreģistrējas VID PVN reģistrā pirms šo darījumu veikšanas. Atsevišķos gadījumos fiziska persona ir tiesīga nereģistrēties VID PVN maksātāju reģistrā, ja kopējā ar nodokli apliekamo darījumu vērtība jebkurā 12 mēnešu periodā (nav saistīts ar kalendāro gadu, bet var sakrist) nav pārsniegusi 40 000 euro (līdz 2017.gada 31.decembrim – 50 000 euro).

Tas nozīmē, ka pārdodot kokmateriālus vai sniedzot ciršanas tiesību piešķiršanas pakalpojumus, jāseko, kad tiek pārsniegts minētais slieksnis.

Fiziska persona – iekšzemes nereģistrēts nodokļa maksātājs  līdz sekojošā mēneša 15.datumam, kad ir pārsniegts noteiktais reģistrācijas slieksnis – 40 000 euro, iesniedz VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmā iesniegumu reģistrācijai VID PVN maksātāju reģistrā.

Personu uzskata par reģistrētu VID PVN maksātāju reģistrā ar dienu, kad lēmums par nodokļa maksātāja reģistrāciju VID PVN maksātāju reģistrā uzskatāms par paziņotu saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”.

Iekšzemes fiziskai personai, kura vienu reizi 12 mēnešu laikā ir veikusi vienu darījumu, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību, bet kura rezultātā pārsniegts noteiktais reģistrācijas slieksnis – 40 000 euro (līdz 2017.gada 31.decembrim – 50 000 euro), nav jāiemaksā budžetā PVN no summas, kas pārsniedz reģistrācijas slieksni – 40 000 euro. Savukārt, ja iekšzemes fiziska persona 12 mēnešu laikā ir veikusi vienu darījumu, kura rezultātā pārsniegts noteiktais reģistrācijas slieksnis un šajā darījumā ir saskatāmas saimnieciskās darbības Pievienotās vērtības nodokļa likuma izpratnē pazīmes, tad minētā persona aprēķina PVN no darījuma vērtības, kas pārsniedz reģistrācijas slieksni (aprēķināto PVN iekļaujot darījuma vērtībā). PVN aprēķina par to taksācijas periodu, kad šī summa pārsniegta un iemaksā budžetā līdz taksācijas periodam sekojošā mēneša 23.datumam (līdz 2020.gada 31.decembrim – līdz taksācijas periodam sekojošā mēneša 20.datumam).

Iekšzemes fiziskai personai ir tiesības reģistrēties VID PVN maksātāju reģistrā arī uz noteiktu laiku (darījuma brīdi vai ilgāku periodu, ja šī persona plāno veikt vairākus darījumus noteiktā laika periodā).

Ja iekšzemē tiek pārdoti Pievienotās vērtības nodokļa likuma 141.panta trešajā daļā noteiktie kokmateriāli un/vai tiek sniegti ar minēto kokmateriālu piegādi saistīti pakalpojumi un kokmateriālu pārdevējs un pircējs ir reģistrēti VID PVN maksātāju reģistrā, darījumam piemēro īpašo nodokļa piemērošanas režīmu.

Kokmateriālu vai ar to piegādi saistītu pakalpojumu saņēmējam izrakstītajā nodokļa rēķinā piegādāto kokmateriālu vai sniegto pakalpojumu vērtību norāda bez PVN un norēķinus par minētajiem darījumiem, sākot ar 2020.gada 1.janvāri, veic, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus.

Lasiet vēl:

Kā piemēro IIN mežsaimniecības pakalpojumu sniedzējiem un mežu īpašniekiem

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Foto: Unsplash

Valsts ieņēmumu dienests publicējis skaidrojumu fiziskajām personām, kuras veic darījumus ar kokmateriāliem, piemērojot likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un Pievienotās vērtības nodokļa likuma normas.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Fiziskas personas ienākums, par kuru ir jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis (turpmāk – IIN), ir:

  • ienākums no fiziskas personas īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas;
  • atbalsta summas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem meža īpašniekiem, kuriem meža apsaimniekošana nav saimnieciskās darbības veids;
  • ienākums, kas gūts, pārdodot zarus, kuri paredzēti šķeldošanai un iegūti ārpus meža zemes, attīrot īpašumā esošās lauksaimniecības zemes no krūmiem, vai mežā, izstrādājot cirsmu.

Ienākums no īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas nav saimnieciskās darbības ienākums, ja izdevumi, kas saistīti ar tā gūšanu, nav atzīti par saimnieciskās darbības izdevumiem.

Ienākums no fiziskas personas īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas, ja saimnieciskā darbība nav reģistrēta

No fiziskas personas ienākumiem, kurus izmaksā komersants vai cits ienākuma izmaksātājs, kuram likums „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” paredz pienākumu ieturēt nodokli izmaksas vietā par personas īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas darījumiem, IIN ietur un samaksā ienākuma izmaksātājs.

Fiziska persona kā pierādījumu, ka mežs ir tās īpašumā, ienākuma izmaksātājam iesniedz ciršanas apliecinājuma (ja tāds ir) kopiju, nepieciešamības gadījumā uzrādot arī tā oriģinālu, vai apliecinājumu, ka mežs ir personas īpašumā.

Ienākumam no fiziskas personas īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas piemēro 10% nodokļa likmi.

Ieturot IIN, ir piemērojamas šādas izdevumu normas:

  • 25% apmērā no izmaksājamās summas, ieturot IIN no augoša meža pārdošanas ienākuma;
  • 50% apmērā no izmaksājamās summas, ieturot IIN no kokmateriālu pārdošanas ienākuma.

Tādējādi ienākuma izmaksātājs, izmaksājot fiziskajai personai ienākumu, ja minētā persona ir apliecinājusi, ka mežs ir tās personīgais īpašums, šim ienākumam piemēro 10% nodokļa likmi un pirms nodokļa aprēķināšanas no izmaksājamās summas atskaita attiecīgo izdevumu normu.

Ja ienākuma izmaksātājs izmaksas vietā ir ieturējis IIN, tad fiziskajai personai gada ienākumu deklarācija par gūto ienākumu Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk – VID) nav jāiesniedz.

Ja kokmateriālus vai augošu mežu pārdod citai fiziskai personai, kas nav reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicēja, nodokli no gūtajiem ienākumiem 10 % apmērā rezumējoša kārtībā jāaprēķina un jāiemaksā budžetā ienākuma saņēmējam, iesniedzot VID, gada ienākumu deklarācijas D11 pielikumu un D veidlapu, kur norāda gūtos ienākumus, piemērojamo izdevumu normu 25 % vai 50 % apmērā.

Deklarāciju VID iesniedz ienākumu gūšanas gadam sekojošajā gadā – no 1.marta līdz 1.jūnijam vai no 1.aprīļa līdz 1.jūlijam.

2020.gada deklarāciju iesniedz no 2021. gada 1. marta līdz 1. jūlijam.

Ienākuma gūšana no fiziskas personas īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas, ja ir reģistrēta saimnieciskā darbība

Ja fiziska persona − ienākuma saņēmēja, ir reģistrējusi saimniecisko darbību un tās īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas darījumi tiek veikti saimnieciskās darbības ietvaros, atzīstot arī attiecīgus saimnieciskās darbības izdevumus, tad IIN no ienākuma par šiem darījumiem aprēķina un iemaksā budžetā rezumējošā kārtībā saimnieciskās darbības veicējs, ienākumam piemērojot progresīvo nodokļa likmi (ienākumam līdz 20 004 euro – 20%, ienākumam no 20 004 euro līdz 72 100 euro – 23%, ienākuma daļai, kas pārsniedz 72 100 euro – 31,4%).

Ja ienākuma izmaksātājs minētajā gadījumā ir ieturējis IIN, piemērojot 10% nodokļa likmi, tad tas nodokļa aprēķinā tiek ņemts vērā kā avansā samaksātais nodoklis.

Fiziskas personas, kurai mežs nav īpašumā, ienākums no kokmateriālu atsavināšanas

Ja fiziska persona nav apliecinājusi, ka mežs ir tās personīgais īpašums, un VID publiskojamo datu bāzes sadaļā ,,Saimnieciskās darbības veicēji, VID reģistrētās juridiskās personas un citas personas” nav informācijas par fiziskas personas reģistrēto saimniecisko darbību, tad ienākuma izmaksātājs, izmaksājot minētajai personai ienākumu no augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas, ietur IIN, un, neatkarīgi no ienākuma apmēra, piemēro 23% nodokļa likmi un pirms nodokļa piemērošanas atskaita attiecīgo izdevumu normu.

Savukārt, ja ienākuma izmaksātājs ir pārliecinājies VID publiskojamo datu bāzē par fiziskas personas reģistrēto saimniecisko darbību, bet fiziska persona nav apliecinājusi, ka mežs ir tās personīgais īpašums, ienākuma izmaksātājs IIN no augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas ienākuma neietur. IIN no šo darījumu ienākumiem aprēķina un iemaksā budžetā rezumējošā kārtībā saimnieciskās darbības veicējs, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju un ienākumam piemērojot progresīvo IIN likmi (ienākumam līdz 20 004 euro – 20%, ienākumam no 20 004 euro līdz 72 100 euro – 23%, ienākuma daļai, kas pārsniedz 72 100 euro – 31,4%).

Pievienotās vērtības nodoklis

Fiziskai personai, veicot kokmateriālu piegādes vai sniedzot ciršanas tiesību piešķiršanas pakalpojumus, var rasties pienākums reģistrēties VID pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) maksātāju reģistrā un/vai nomaksāt PVN valsts budžetā.

Pievienotās vērtības nodokļa likuma izpratnē jebkura sistemātiska, patstāvīga darbība par atlīdzību (tai skaitā jebkuru ražotāju, tirgotāju vai pakalpojumu sniedzēju darbība, lauksaimnieciska darbība) ir saimnieciskā darbība un tās ietvaros iekšzemē veiktā preču piegāde (kokmateriālu pārdošana) un pakalpojumu sniegšana (ciršanas tiesību piešķiršanas pakalpojums) par atlīdzību ir ar PVN apliekami darījumi.

Ja fiziska persona 12 mēnešu periodā sistemātiski par atlīdzību (vismaz divas reizes 12 mēnešu periodā, kas nav saistīts ar kalendāro gadu, bet var sakrist) veic kokmateriālu piegādes vai sniedz ciršanas tiesību piešķiršanas pakalpojumus, tad Pievienotās vērtības nodokļa likuma izpratnē šī fiziskā persona veic saimniecisko darbību.

Atsevišķos gadījumos arī vienu kokmateriālu piegādi var uzskatīt par darījumu, kas tiek veikts saimnieciskās darbības ietvaros, ja tiek veiktas sistemātiskās darbības (piemēram, meža izstrāde, kokmateriālu sagatavošana), lai nodrošinātu šo vienu kokmateriālu piegādi.

Fiziskai personai, kura veic saimnieciskās darbības ietvaros ar nodokli apliekamus darījumus, t.i., veic vismaz divas kokmateriālu piegādes vai sniedz ciršanas tiesību piešķiršanas pakalpojumus, ir jāreģistrējas VID PVN reģistrā pirms šo darījumu veikšanas. Atsevišķos gadījumos fiziska persona ir tiesīga nereģistrēties VID PVN maksātāju reģistrā, ja kopējā ar nodokli apliekamo darījumu vērtība jebkurā 12 mēnešu periodā (nav saistīts ar kalendāro gadu, bet var sakrist) nav pārsniegusi 40 000 euro (līdz 2017.gada 31.decembrim – 50 000 euro).

Tas nozīmē, ka pārdodot kokmateriālus vai sniedzot ciršanas tiesību piešķiršanas pakalpojumus, jāseko, kad tiek pārsniegts minētais slieksnis.

Fiziska persona – iekšzemes nereģistrēts nodokļa maksātājs  līdz sekojošā mēneša 15.datumam, kad ir pārsniegts noteiktais reģistrācijas slieksnis – 40 000 euro, iesniedz VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmā iesniegumu reģistrācijai VID PVN maksātāju reģistrā.

Personu uzskata par reģistrētu VID PVN maksātāju reģistrā ar dienu, kad lēmums par nodokļa maksātāja reģistrāciju VID PVN maksātāju reģistrā uzskatāms par paziņotu saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”.

Iekšzemes fiziskai personai, kura vienu reizi 12 mēnešu laikā ir veikusi vienu darījumu, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību, bet kura rezultātā pārsniegts noteiktais reģistrācijas slieksnis – 40 000 euro (līdz 2017.gada 31.decembrim – 50 000 euro), nav jāiemaksā budžetā PVN no summas, kas pārsniedz reģistrācijas slieksni – 40 000 euro. Savukārt, ja iekšzemes fiziska persona 12 mēnešu laikā ir veikusi vienu darījumu, kura rezultātā pārsniegts noteiktais reģistrācijas slieksnis un šajā darījumā ir saskatāmas saimnieciskās darbības Pievienotās vērtības nodokļa likuma izpratnē pazīmes, tad minētā persona aprēķina PVN no darījuma vērtības, kas pārsniedz reģistrācijas slieksni (aprēķināto PVN iekļaujot darījuma vērtībā). PVN aprēķina par to taksācijas periodu, kad šī summa pārsniegta un iemaksā budžetā līdz taksācijas periodam sekojošā mēneša 23.datumam (līdz 2020.gada 31.decembrim – līdz taksācijas periodam sekojošā mēneša 20.datumam).

Iekšzemes fiziskai personai ir tiesības reģistrēties VID PVN maksātāju reģistrā arī uz noteiktu laiku (darījuma brīdi vai ilgāku periodu, ja šī persona plāno veikt vairākus darījumus noteiktā laika periodā).

Ja iekšzemē tiek pārdoti Pievienotās vērtības nodokļa likuma 141.panta trešajā daļā noteiktie kokmateriāli un/vai tiek sniegti ar minēto kokmateriālu piegādi saistīti pakalpojumi un kokmateriālu pārdevējs un pircējs ir reģistrēti VID PVN maksātāju reģistrā, darījumam piemēro īpašo nodokļa piemērošanas režīmu.

Kokmateriālu vai ar to piegādi saistītu pakalpojumu saņēmējam izrakstītajā nodokļa rēķinā piegādāto kokmateriālu vai sniegto pakalpojumu vērtību norāda bez PVN un norēķinus par minētajiem darījumiem, sākot ar 2020.gada 1.janvāri, veic, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus.

Lasiet vēl: Kā piemēro IIN mežsaimniecības pakalpojumu sniedzējiem un mežu īpašniekiem

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: