0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

TIESU PRAKSE

UR iecelts likvidators var celt prasību pret bijušajiem valdes locekļiem par zaudējumu atlīdzības piedziņu

Senāta Civillietu departaments 28. novembrī paplašinātā tiesas sastāvā izskatīja sabiedrības likvidatora blakus sūdzību par zemāku instanču tiesu lēmumiem izbeigt tiesvedību sabiedrības vārdā celtā prasībā...

Jūrmalas pašvaldībai bija tiesības pārskatīt iebraukšanas maksu īpaša režīma zonā

Satversmes tiesa 27. novembrī savā spriedumā lietā Nr. 2022-16-05 par nodevas paaugstināšanu par iebraukšanu Jūrmalā atzinusi, ka nodevas par iebraukšanu īpaša režīma zonā likmei...

Lietu, kurā dzīvokļa īpašniekam prasa maksāt daudzdzīvokļa mājas ūdens patēriņa starpību, nosūta Satversmes tiesai

Senāta Civillietu departaments 2023. gada 23. novembrī apturēja tiesvedību civillietā SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” ( Lieta Nr. SKC-266/2023 (C71257421)) prasībā pret fizisku personu par...

Aktualizēts Senāta atziņu apkopojums konkurences lietās

Ņemot vērā konkurences tiesību sabiedrisko nozīmi un lomu komercdarbības vides uzlabošanā, Augstākā tiesa ir apkopojusi Senāta tiesu praksi par konkurences lietām. Ar jauno Senāta prakses...

Strīds par uzņēmuma valdes pienākumu izdarīt ierakstu dalībnieku reģistrā risināms civilprocesuālā kārtībā

  Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departaments 14. novembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atstāts spēkā Uzņēmumu reģistra izdarītais ieraksts par izmaiņām dalībnieku reģistrā...

Prasība pret valdes locekli par atrautās peļņas piedziņu

Latvijas Republikas Senāta Civillietu departamenta 2023. gada 28. septembra spriedumā lietā Nr. C33275321 (SKC-368/2023) izteikta atziņa: ja pret valdes locekli ir celta prasība par atrautās...

Biedrības drīkst algot darbiniekus un veikt saimniecisko darbību, ja tam nav peļņas gūšanas rakstura

Senāta Administratīvo lietu departaments 10. oktobrī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atcelts Valsts ieņēmumu dienesta (VID) lēmums atņemt pieteicējai biedrībai „Latvijas Treneru...

Senāts liek pārskatīt lietu strīdā par PVN pārmaksas atmaksu Čehijas komersantam

Senāta Administratīvo lietu departaments 9. oktobrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu (lieta Nr. SKA-171/2023 (A420207819)), ar kuru atstāts spēkā Valsts ieņēmumu dienesta (VID) lēmums un...

Sods par parādu piedziņas sabiedrības negodīgo un agresīvo komercpraksi stājies spēkā

Senāta Administratīvo lietu departaments, izskatot SIA Julianus Inkasso Latvija kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, nolēma neierosināt lietā kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu (lieta Nr....

ES Tiesai lūdz skaidrot datu regulas interpretāciju par nemateriālā kaitējuma kompensēšanu

Senāta Administratīvo lietu departaments apturējis tiesvedību lietā par personas datu izmantošanu un vērsies Eiropas Savienības Tiesā ar prejudiciālajiem jautājumiem par Vispārīgās datu aizsardzības regulas...

Senāts iebilst UR lēmumam likvidēt komercsabiedrību, kurā noris saimnieciskā darbība

Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departaments 25. jūlijā atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteicējas – sabiedrības ar ierobežotu atbildību „NTS” - valdes...

Apgabaltiesai no jauna jāvērtē lieta par aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli saistībā ar inženierbūvēm

Senāta Administratīvo lietu departaments 22.jūnijā atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu un nodeva jaunai izskatīšanai lietu par Liepājas valstspilsētas domes aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli pieteicējai, kuras...

No jauna jāskata lieta, vai saskatāma negodprātīga rīcība, pieprasot ES finansējumu, ja maksātnespējīga uzņēmuma īpašnieks nodibinājis jaunu uzņēmumu

Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departaments izskatījis lietu (SKA-1/2023 (A420255417)) par Lauku atbalsta dienesta (LAD) neapstiprinātu projektu, ko 2016. gadā SIA Druvnieks (turpmāk - pieteicēja)...

Strīdā starp uzņēmēju un VID par preču glabāšanu brīvajā zonā Senāts konsultēsies Eiropas Savienības Tiesā

Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departaments 14. jūnijā apturēja tiesvedību lietā par Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pieteicējai SIA Baltic Container Terminal noteikto muitas parādu,...