TIESU PRAKSE

Tiesai vēlreiz jāskata strīds, vai noziedzīgi iegūtos līdzekļus var izmantot VID prasījumam nodokļu parāda segšanai

Augstākās tiesas (Senāta) Civillietu departaments 17. septembrī apmierināja Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta virsprokurora protestu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2019....

Satversmes tiesa vērtēs likuma normas, kas ierobežo pakārtoto saistību kreditora tiesības saņemt aizdevuma pamatsummas atmaksu

Satversmes tiesas 1. kolēģija 2020. gada 9. septembrī ierosinājusi lietu “Par Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 8. panta pirmās daļas un 8.1 panta otrās un trešās daļas atbilstību...

Vai pašnodarbinātības periods ir ieskaitāms darba stāžā, pieprasot izdienas pensiju?

Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2020. gada 30. jūnija spriedumā (lietā Nr. A420257517, SKA-300/2020) izteikta tēze, ka likuma „Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas...

Aktualizēta judikatūra publisko iepirkumu lietās

Augstākā tiesa aktualizējusi tiesu prakses apkopojumu publisko iepirkumu lietās, papildinot to ar atziņām, kas sniegtas Senāta nolēmumos no 2017. gada jūlija līdz 2020. gada...

Senāts atzīst, ka MUN deklarācijas neparedz precizējumus sociālās apdrošināšanas pakalpojuma apmēra noteikšanā

Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 14. jūlijā atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu (lieta SKA-281/2020; A420212617), ar kuru pieteicējam uzlikts par pienākumu atmaksāt slimības...

Pēc vēršanās Eiropas Savienības Tiesā jāpārskata strīds starp VID un uzņēmēju par piemērojamiem nodokļiem ievestajiem sakausējumiem

Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 10. jūlijā atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu (lieta SKA-45/2020; A420380214), ar kuru bija apmierināts SIA “Hydro Energo” pieteikums un...

Satversmes tiesa lemj par normu, kas liedza invaliditātes pensiju saņēmēju sociālo apdrošināšanu

Satversmes tiesa 2020. gada 10. jūlijā pieņēma spriedumu lietā Nr. 2019-36-01 “Par likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 6. panta otrās daļas (redakcijā, kas bija spēkā no 1998. gada 1. janvāra...

Satversmes tiesai nodod lietu saistībā ar vecāku sociālo apdrošināšanu

Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 19. jūnijā apturēja tiesvedību administratīvajā lietā (Lieta SKA-187/2020; A420150916), kurā ir strīds par bezdarbnieka pabalsta piešķiršanu personai, kura...

Satversmes tiesa: Pašreizējais garantētais minimāls ienākums neatbilst Satversmei

Satversmes tiesa 2020. gada 25. jūnijā pasludināja spriedumu lietā Nr. 2019-24-03 “Par Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 913 “Noteikumi par garantēto...

Senāts prasa EST viedokli par kompensāciju piešķiršanas ierobežojumiem

Divās lietās par kompensācijas maksājumiem Natura 2000 teritorijās Senāts apturējis tiesvedību un nolēmis uzdot Eiropas Savienības Tiesai (EST) prejudiciālos jautājumus. Lietā Nr.SKA-238/2020 ir strīds par...

Skaidros, kādā termiņā muitas dienests var vērsties pret muitas galvotāju

Senāta Administratīvo lietu departaments ir apturēja tiesvedību lietā Nr.SKA-466/2020 un nolēmis uzdot prejudiciālus jautājumus Eiropas Savienības Tiesai (EST), lai noskaidrotu, kādā termiņā muitas dienests...

Satversmes tiesa ierosina lietu par normu, kas VID piešķir tiesības piedzīt soda naudu 100 procentu apmērā no budžetā iemaksājamās summas

Satversmes tiesas 3. kolēģija 2020. gada 1. jūnijā ierosināja lietu “Par likuma “Par nodokļiem un nodevām” 34. panta pirmās daļas, ciktāl tā nosaka soda naudas 100 procentu apmērā no...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: