TIESU PRAKSE

Par uzņēmuma tīšu novešanu līdz maksātnespējai piemērots cietumsods

Rīgas apgabaltiesa, piedaloties Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūras prokuroram, atstāja spēkā pirmās instances piemēroto brīvības atņemšanas sodu uz vienu gadu par uzņēmuma tīšu...

Mantinieki nav atbildīgi par miruša valdes locekļa nenodotajiem grāmatvedības dokumentiem un ar to saistītiem zaudējumiem

Ja tiesvedības laikā miris sabiedrības valdes loceklis, pret kuru celta prasība par zaudējumu piedziņu Maksātnespējas likuma 72.1 panta kārtībā, šāda saistība mantiniekiem nepāriet -...

Zemes īpašnieka pienākums ir pašam sekot līdzi nekustamā īpašuma atļautās izmantošanas izmaiņām

Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 9.decembrī lietā par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas atmaksu, atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu tā apmierinātajā daļā. Lietā pastāv strīds par...

Augstākā tiesa atstāj spēkā pienākumu VID izslēgt personu no riska personu saraksta

Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 13. novembrī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu (Lieta SKA-443; A420142517), ar kuru Valsts ieņēmumu dienestam (VID) uzlikts pienākums...

Satversmes tiesa ierosinājusi lietu par minimālā ienākumu līmeņa ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu

Satversmes tiesas 3. kolēģija 2019. gada 13. novembrī ierosināja lietu “Par Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumu Nr. 299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”...

Svētku dienu apmaksa summētā laika darbiniekiem

Aktuālo tiesu praksi darba tiesību jautājumos regulāri žurnālā BILANCES JURIDISKIE PADOMI analizē Kaspars Rācenājs, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jurists, konsultants darba tiesisko attiecību jautājumos....

Valsts amatpersonām nav atļauts iegūt datus par nodokļu maksātājiem, ja šie dati nav nepieciešami tiešo pienākumu pildīšanai

Ikvienam, kura dati nonāk valsts rīcībā, ir jābūt pārliecībai, ka tie netiks nepamatoti izmantoti. Šajā ziņā aplūkošana un datu nodošana kolēģim ir uzskatāma par...

Zvērināts advokāts ir atbildīgs par klientam sniegto padomu

Augstākās tiesas (Senāta) Civillietu departaments 31.oktobrī atcēla Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2018.gada 27.aprīļa spriedumu, ar kuru noraidīta fiziskās personas – advokāta klienta –...

Uz nodokļu atlaidi ir tiesības tikai deklarētā dzīvesvietā, kas nav papildadrese

Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 30.oktobrī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu (lieta SKA-405/2019; 420259216), ar kuru pieteicējam atteikts piemērot samazināto nekustamā īpašuma nodokļa...

Senāta atziņas zemes piespiedu nomas jautājumos skaidro arī PVN piemērošanu

Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa sagatavojusi Senāta judikatūras atziņu sistematizētu apkopojumu par zemes piespiedu nomas jautājumiem “Zemes piespiedu noma. Senāta judikatūras atziņas...

Kā aprēķināms un piedzenams līgumsods un likumiskie procenti par līguma neizpildīšanu nolīgtajā termiņā?

Senāta Civillietu departamenta 27. septembrī pieņēmis spriedumu lietā Nr. C30638415, SKC-168/2019, kurā izskatīts strīds par līgumsoda un likumosko procentu piedziņu saistībā ar to, ka...

Senāts izšķir strīdu par apliekamās un neapliekamās kompensācijas par darba brauciena izdevumiem daļas noteikšanu

Senāta Administratīvo lietu departaments 30. septembrī ir pieņēmis spriedumu lietā Nr. A420397914, SKA-20/2019, kurā skatīts jautājums par ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) apliekamās un...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: