0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

TIESU PRAKSE

Attaisnotajos izdevumos nav iekļaujami izdevumi par pamatizglītības iegūšanu privātajā mācību iestādē

  Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departaments 1. decembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu un nodeva jaunai izskatīšanai pieteicēja strīdu ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID) par...

Senāts vērtējis pircēja vai pakalpojuma saņēmēja tiesības uz vārda brīvību

Latvijas Republikas Senāta Civillietu departaments 2022. gada 3. novembrī rakstveida procesā pieņēma spriedumu lietā Nr. SKC‑327/2022 (C33405620), kurā pirmoreiz civillietā vērtēta sociālā tīkla Facebook...

Līgumsodu nevar piemērot par uz pilnvarojuma līguma pamata izdotas pilnvaras atsaukumu

Latvijas Republikas Senāts 3. novembrī apmierināja ģenerālprokurora protestu, kas bija iesniegts par Daugavpils tiesas lēmumu, ar kuru apmierināts sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) pieteikums...

No bijušā uzņēmuma valdes locekļa piedzīs zaudējumus

Latvijas Republikas Senāta Civillietu departaments 3. novembrī pieņēmis lēmumu, ar kuru atteikts ierosināt kasācijas tiesvedību SIA „Rēzeknes satiksme” prasībā pret bijušo uzņēmuma valdes locekli...

Senāts atzīst par pamatotu PTAC lēmumu, uzliekot SIA “Tele2” sodu par negodīgas komercprakses īstenošanu

Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departaments 3. novembrī, izvērtējot SIA „Tele2” kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2022. gada 30. augusta spriedumu, ar kuru noraidīts...

Bankas izziņa kā noziedzīgā nodarījuma priekšmets

Latvijas Republikas Senāta Krimināllietu departamenta 2022. gada 5. jūlija lēmumā lietā  SKK-1/2022 atzinis, ka Rīgas apgabaltiesas 2020. gada 5. marta spriedums ir atceļams daļā...

Atbildības sadalījums prasībā par nepilngadīgam nodarīto kaitējumu

Latvijas Republikas Senāta 2022. gada 26. oktobra rīcības sēdes lēmums (lietā Nr. SKC‑646/2022) vērš uzmanību uz atbildības sadalījumu par nepilngadīgam sportistam nodarīto kaitējumu, ko...

Senāts meklē atbildi, vai izdevumi, mācoties privātajā mācību iestādē, iekļaujami attaisnoto izdevumu sastāvā

Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departaments 2.novembrī tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīja Valsts ieņēmumu dienesta (VID) kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. Senāta tiesas...

Nelabticīga rīcība fiziskās personas maksātnespējas procesā

Latvijas Republikas Senāta Civillietu departamenta 2022. gada 3. oktobra spriedums lietā Nr. C29437815, SKC-101/2022 apskata jautājumu par nelabticīgu rīcību fiziskās personas maksātnespējas procesā, neuzrādot...

Eiropas Savienības Tiesa atbildējusi uz jautājumu saistībā ar ievedmuitas nodokļa pamatlikmi

Eiropas Savienības Tiesa 20. oktobrī pasludināja spriedumu, atbildot uz Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departamenta uzdotiem jautājumiem pieteicējas strīdā ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID)....

Pieļaujami un pierādāmi veidi saziņai ar komersantu

Latvijas Republikas Senāts Civillietu departamenta 2022. gada 20. jūlija spriedumā lietā Nr. C75002721, SKC-672/2022 paudis tēzi, ka Komerclikuma 12. panta ceturtā daļa nenodrošina komersantam...

Apkopota tiesu prakse Uzņēmumu reģistra lietās

Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa ir sagatavojusi Senāta prakses apkopojumu lietās, kurās atbildētājs ir Uzņēmumu reģistrs. Tiesu prakses apkopojuma pamatā ir Senāta Administratīvo...

Nokavējuma dēļ izbeidz tiesvedību lietā par PVN piemērošanu zemes piespiedu nomai

Satversmes tiesa 2022. gada 29. septembrī pieņēma lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2020-24-01 “Par Pievienotās vērtības nodokļa likuma 1. panta 14. punkta “c”...

Tiesa vērtējusi, kuram vecākam šķirtajās ģimenēs pienākas nodokļu atvieglojums par bērnu

Augstākās tiesas Senāts lietā SKA‑727/2022 , kurā tika skatīts iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) atvieglojuma par bērnu piešķiršanas mērķis un ar to saistīto strīdu izšķiršana,...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: