0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

TIESU PRAKSE

Kādos gadījumos tiek pārkāptas datubāzes veidotājas tiesības?

Senāta Civillietu departaments 4. jūnijā kasācijas kārtībā izskatīja lietu (Nr. SKC‑23/2024 (C30638718)), kurā darba sludinājumu portāla www.cv.lv turētāja bija cēlusi prasību pret darba sludinājuma...

Stājas spēkā tiesas spriedums par krāpšanos ar algu izmaksām komercsabiedrībā

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 5. jūnijā atteica ierosināt kasācijas tiesvedību (ieta Nr.SKK-292/2024 (11904001820)), un tādējādi stājās spēkā Vidzemes apgabaltiesas spriedums, ar kuru par komercsabiedrības...

Kā atgūstami izdevumi par tūrisma operatora likviditātes problēmu dēļ nesaņemtu pakalpojumu

Senāta Administratīvo lietu departaments 21. maijā izskatīja administratīvo lietu (Nr. SKA-63/2024 (A420202220)), kurā pieteicēja lūdza uzlikt pienākumu Patērētāju tiesību aizsardzības centram (PTAC) pieņemt lēmumu...

Arī biedrībai kā juridiskajai personai ir konstatējams patiesais labuma guvējs

  Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2023. gada 28. decembra spriedumā lietā  SKA-169/2023 uzsvērta Valsts ieņēmumu dienesta (VID) vadlīniju izstrādes mērķis un nozīme Noziedzīgi iegūtu...

Brīvprātīgu nomu juridiski nevar pielīdzināt piespiedu nomai

Ar Senāta Civillietu departamenta 23. aprīļa lēmumu ir noslēgusies tiesvedība lietā (Nr.SKC-356/2024 (C30373022)), kurā zemes īpašnieks bija vērsies tiesā ar prasību pret vēja elektrostacijas...

Uz noteiktu laiku pieņemto darbinieku jāinformē par darba uzteikuma iemesliem

Eiropas Savienības Tiesa (EST) 24. februārī skatītās lietas C-715/20 spriedumā atzinusi, ka darba ņēmējs, kas pieņemts darbā uz noteiktu laiku, ir jāinformē par viņa...

Vispirms jānoskaidro, kurš ir kompetents pašvaldībā risināt konkrēto strīdu un piekritīgs pārstāvēt to tiesā

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments izskatījis lietu (Nr. SKA-261/2024 (A420285221)), kurā personu apvienība prasa atlīdzināt nemantisko kaitējumu un zaudējumus, kas radīti ar Jūrmalas...

Laužot līgumu, ar prasību samaksāt par visu nomas laiku jāvēršas nekavējoties

  Senāta Civillietu departaments 26. martā izskatīja civillietu (Nr. SKC-81/2024 (C73677021)), kurā ir strīds par nomas maksas piedziņu. Iznomātāja uzskatīja, ka nomniece ir patvaļīgi atteikusies no...

Pagaidu aizsardzība ir iespējama pret Publisko iepirkumu likumā paredzēto tiesisko seku iestāšanos

Senāta Administratīvo lietu departaments 19. martā izskatīja lietu (SKA-459/2024 (A43002823)) un atcēla apgabaltiesas lēmumu noraidīt SIA Latvijas Sabiedriskais Autobuss pagaidu aizsardzības lūgumu lietā, kurā ir...

Kā noteikt, vai preces ir zudušas nepārvaramas varas rezultātā un atbrīvojamas no akcīzes nodokļa?

Senāta Administratīvo lietu departaments 29.februārī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu daļā, ar kuru Valsts ieņēmumu dienestam uzlikts pienākums atmaksāt pieteicējai akcīzes nodokli 319 460,53 eiro. Šajā...

Jauns tiesu prakses apkopojums lietās, kas saistītas ar Lauku atbalsta dienesta lēmumiem

Augstākās tiesa ir sagatavojusi jaunu tiesu prakses apkopojumu “Tiesu prakses apkopojums Lauku atbalsta dienesta lietās. Senāta judikatūras atziņas 2010. - 2023.”  Lietās par lauksaimniecības...

Apkopotas aktuālākās atziņas, kas paustas Senāta nolēmumos muitas lietās

Augstākā tiesa ir sagatavojusi un publicējusi tiesu prakses apkopojumu “Muitas lietas un ar muitas lietām saistīti jautājumi (2016.gada septembris – 2023.gads)” Apkopojumā sistematizētas Senāta Administratīvo...

Atzīst par pamatotu Limbažu novada pašvaldības noteikto nekustamā īpašuma nodokļa likmi

Senāta Administratīvo lietu departaments 1.februārī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteicēja pieteikums un atstāts spēkā Limbažu novada pašvaldības lēmums par noteikto...

Senāts apstiprina, ka mazumtirgotāja cenas netika noteiktas godīgas konkurences apstākļos

Senāta Administratīvo lietu departaments 25. janvārī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu (lieta Nr. SKA-4/2024; A43009717), ar kuru atzīta par pamatotu Konkurences padomes konstatētā aizliegtā...